Obchodné podmienky

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán

vyplývajúce zkúpnejzmluvy uzatvorenej medzi predávajúcimktorým je:


 

Vivax Pharmaceuticals, s.r.o., 

Moyzesova 868/67

Považská Bystrica

017 01


 

IČO:36006521

IČO DPHSK2020440840

číslo účtu: 6616409012/111 vedený v UniCredit Bank


 

(ďalej len "predávajúci") a kupujúcimktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


 

2. Všeobecné obchodné podmienky  neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy

prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si

dohodnú odlišné podmienky od všeobecných obchodných podmienokbudú ustanovenia

 kúpnej zmluvy mať prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


 

3. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchoduktorú prevádzkuje predávajúci

je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť

všetkých uvedených výrobkov. Dostupnosť výrobkov bude kupujúcemu potvrdená na základe

otázky kupujúceho.


 

4. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek

internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania

oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.


 

B. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY


 

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho

predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim

vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej

objednávky kupujúceho u predávajúceho (ďalej len "objednávka").


 

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové

potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o prijatí objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim

a po overení dostupnosti termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". 

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho

sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.


 

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaruktorého predaj je 

predmetom kúplnej zmluvyďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služiebnázov a údaje o mieste

kde mábyť tovar dodaný a údaje o cenepodmienkachspôsobe a termíne prepravy tovaru

do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúcehoprípadne iné údaje.


 

C. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


 

1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve

kvalite a termíne a zabaliť ho alebo zaistiť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiťaby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej

podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané

platnými právnymi predpismi (návody vslovenskom jazykudodací list, daňový doklad).


 

2. Predávajúci  právo na riadne a včasné uhradenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


 

D. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO


 

1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane

nákladov na doručenie tovarupokiaľ sa na neho nevzťahuje výnimka o bezplatnom doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť na dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

e) v prípade, že kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neprevezme tovarktorý si objednal na dobierku

je povinnýuhradiť všetky náklady spojené s dopravou tohto tovaru. V prípade, že tieto náklady

neuhradísúhlasí so zverejnením svojho mena v sekcii Neplatiči na stránke obchodu.


 

2. Kupujúci  právo na dodanie tovaru v množstvekvalitetermíne a mieste dohodnutom zmluvnými

stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


 

E. DODACIE PODMIENKY


 

1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho. Fotografie tovaru sú len ilustračné a zmena fotografie (zmena obalutovaru) 

nie je pre kupujúceho dôvodom na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ mu predávajúci dodá tovar, ktorýkupujúci požadoval.


 

2. Predávajúci je povinný splniť potvrdenú objednávku kupujúcemu a tovar dodať v lehote do 30 dní

od dodania tovaru predávajúcemu dodávateľom alebo výrobcom. (Tovar sa zväčša odosiela do 1 - 2 pracovných dní)


 

3.Kupující je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii prijatia objednávky kupujúceho

predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, 

predávajúci jeoprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru a to aj opakovane po dohode s kupujúcim, 

o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.


 

4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty uvedenej v kúpnej zmluve.


 

5. Rozmery výrobkov sú uvedené v sekcii "Tabuľka veľkostí"


 

6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné

strany vkúpnej zmluve nedohodnú inak.


 

7. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a 

prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru,ktoré dopravca

vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.


 

8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku - tovar i obal - ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, 

že tovar alebo obal tovaru sú mechanicky poškodené, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho

prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základetakto vyhotoveného záznamu

doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenievady tovaru, zľavu na tovar, 

alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.


 

9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v článku

E ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť

kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, 

a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


 

F. KÚPNA CENA


 

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo

podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie

tovaru (ďalej len: "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, 

dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej

poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii objednávky.


 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov

a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľom tovaru o čom bude predávajúci bezodkladne informovať

kupujúceho.


 

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za

deň platby sapovažuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote

podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej

zmluve,je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s

platnými právnymi predpismi SR.


 

G. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA TOVARU


 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vo chvíli, keď prevezme tovar od

predávajúceho (alebo dopravcu), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci

umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


 

H. REKLAMAČNÝ PORIADOK


 

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u

predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním

objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe

reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných

opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme

elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú

zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré

zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u

predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže

uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehlliadke len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v

čase jeho prevzatia.

7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru a

dokumentácie predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení, resp. dodacím listom.

8. Ak tovar vykazuje vady, má zákazník právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v

súlade s ust. § 18 ods. 2.

9. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak

kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých predávajúcim v dobe uzatvárania

zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva

uzatvorená, musel vedieť.

11. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,
b) uplynutím záručnej doby tovaru,
c) poškodením tovaru neodvátiteľným a/alebo nepredvítateľnými udalosťami,
d) poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,
e) poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

12. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady

stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných

dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

13. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

14. Reklamácie možno uplatniť na adrese:

VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.,
Karloveské rameno 6
841 04 Bratislava


 

I. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA


 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť

predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, čísla telefónu, e-

mailovú adresu a doručovaciu adresu, ak nie je totožná s fakturačnou adresou.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť

predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu, e-mailovú

adresu a doručovaciu adresu, ak nie je totožná s adresou fakturačnou.

3. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane

osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné

údaje, najmä tie, ktoré sú vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával

ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj

súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do

tretích krajín (akejkoľvek krajiny Európskej únie a do krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci

sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými

právnymi prepismi SR. Kupujúci udeľuje tento súhlas predávajúcemu na dobu neurčitú. Súhlas so

spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas

zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy

o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho o

zasielanie takýchto správ.

5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke

internetového ochodu v zákazníckej sekcii ihneď po prihlásení.


 

J. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


 

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo

dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny,

ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy

alebo dôvodov vyššej moc. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať

kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru

podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1

zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v

znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými

podmienkami. Bez aktívneho potvrdenia "súhlasím s podmienkami" nie je možné vykonať

objednávku v internetovom obchode.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných

podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú

špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu

a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný kupujúci doručiť

predávajúcemu tovar spolu s dokladom o zaplatení, v originálnom balení a formou poistenej

zásielky.

6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý sa nachádza v

originálnom obale, nemá vady spôsobené spotrebiteľom a tovaru bola zachovaná primeraná

starostlivosť, vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní

objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a

doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený

kupujúcim.

7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode J, odsek 4 a 5 týchto

Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a

predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na náhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


 

K. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je

splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-

mailových správ alebo telefonicky.

3. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a

doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších

predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej

zmluvy.

5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a

v celom rozsahu s nimi súhlasí.


 

MOŽNOSTI PLATBY


 

Dobierkou:

Cena za poštovné a balné pri objednávke do 100 EUR je: 2 EUR

Cena za poštovné a balné pri objednávke nad 100 EUR je: 0 EUR

Počet položiek v košíku: 0 ks

Cena celkom: 0.00 EUR

vstupiť do košíka
E-mail:
Heslo: